Veda v CENTRE a Vedecká cukráreň

bez_nazvu

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR (NCP VaT) sídliacim v Bratislave organizuje vo svojich priestorch už niekoľko rokov popularizačné podujatia s názvom Vedecká cukráreň Veda v CENTRE.

Vedecká cukráreň poskytuje priestor stredoškolským študentom na diskusiu s poprednými slovenskými alebo zahraničnými vedcami o aktuálnych a podnetných otázkach vo vede a technike. Prostredie Vedeckej cukrárne je neformálne, uvoľnené, priateľské a tým dostupnejšie a zábavnejšie pre zapojenie sa do vedeckej diskusie.

Názov cyklu Veda v CENTRE vyjadruje nielen to, že podujatia začali byť organizované v Centre vedecko-technických informácií SR, ale hlavne potrebu aby veda bola v centre pozornosti širokej verejnosti. Stretnutie je určené pre vedeckú komunitu, akademickú obec, študentov, decíznu sféru a širokú verejnosť.

V rámci iniciatívy Medzinárodného roku svetla, dostali vo Vedeckej cukrárni a Vede v CENTRE priestor tri zaujímavé prednášky, ktoré majú spoločného menovateľa – svetlo.

26. Februára 2015 sa vedecká komunita, ale i široká verejnosť má možnosť stretnúť a vypočuť si prednášku slovenského vedca, fyzika, mikroelektronika a uznávaného odborníka na fotoniku prof. Ing. Dušana Pudiša, PhD., ktorý prijal pozvanie na neformálne stretnutie do „vedeckej kaviarni“ s názvom Veda v CENTRE. Prof. Pudiš pracuje na Katedre fyziky na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline a jeho prednášku nesie názov „Fotonika alebo čo dnes dokážeme so svetlom”. Predmetom prenášký sú fotonické štruktúry, technológie ich prípravy a implementácia týchto štruktúr do moderných prvkov v optike a optoelektronike.

24. marca 2015 Vedecká cukráreň privíta mladého slovenského vedca doc. Ing. Jaroslava Kováča, PhD., ktorý sa vo svojej práci sa zaoberá štúdiom polovodičových laserových diód a fotonických štruktúr. V súčasnosti pracuje ako výskumník v oblasti prvkov a nanoštruktúr pre optoelektronické aplikácie na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a v Medzinárodnom laserovom centre. Jeho prednáška má názov „Nanoštruktúry pre LED a laserové diódy“.

Hosťom aprílovej Vedeckej cukrárne 21. Apríla 2015 je úspešný vedec RNDr. Jiří Kubásek, PhD., ktorý vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach v odbore Fyziológia rastlín. Profesionálne sa venuje ekofyziólogii fotosyntézy, C4 rastlinám, využitiu stabilných izotopov v biológii a machorastom. Témou jeho prednášky je „Fotosyntéza – úžasná slnečná elektráreň“.